Hazine Ve Maliye Bakanlığı Muhasebe Denetmen Yardımcılığı Giriş Sınavı Duyurusu

Hazine Ve Maliye Bakanlığı Muhasebe Denetmen Yardımcılığı Giriş Sınavı Duyurusu

Sınava İlişkin Bilgiler Hazine ve Maliye Bakanlığı taşra teşkilatında boş bulunan 50 (Elli) Muhasebe Denetmen Yardımcısı kadrosuna atama yapılmak üzere giriş sınavı yapılacaktır. Sınav Tarihi Ve Yeri Giriş sınavının yazılı bölümü 18/02/2023 tarihinde saat 10:00’da Ankara’da yapılacaktır. Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar ile sınav giriş yerleri Muhasebat Genel Müdürlüğü (bundan sonra “Genel Müdürlük” olarak

Sınava İlişkin Bilgiler

Hazine ve Maliye Bakanlığı taşra teşkilatında boş bulunan 50 (Elli) Muhasebe
Denetmen Yardımcısı kadrosuna atama yapılmak üzere giriş sınavı yapılacaktır.

Sınav Tarihi Ve Yeri

Giriş sınavının yazılı bölümü 18/02/2023 tarihinde saat 10:00’da Ankara’da yapılacaktır.

Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar ile sınav giriş yerleri Muhasebat Genel Müdürlüğü (bundan sonra “Genel Müdürlük” olarak ifade edilecektir) internet adresinde (https://muhasebat.hmb.gov.tr) sınav tarihinden en az 15 gün önce ilan edilecektir. Adaylar sınav bilgilerini Kariyer Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Yazılı sınavda başarılı olanlara, sözlü sınav tarihi ve yeri Bakanlığımız (https://www.hmb.gov.tr) ve Genel Müdürlüğümüz internet adreslerinde duyurulacaktır.

Hazine Ve Maliye Bakanlığı Muhasebe Denetmen Yardımcılığı Giriş Sınavı Duyurusu

Giriş Sınavı Ve Başvuru Şartları

Muhasebe Denetmen Yardımcılığı giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada
yapılacaktır.
Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava girmeye hak kazanamazlar.

Giriş Sınavı Şartları

Muhasebe Denetmen Yardımcılığı Giriş sınavına başvuracak adayların, son başvuru tarihi
30/12/2022 itibarıyla aşağıdaki genel ve özel şartları taşımaları gerekmektedir:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları
taşımak,

b) En az dört yıllık lisans eğitimi veren iktisadi ve idarî bilimler, siyasal bilgiler, iktisat,
işletme, hukuk fakültelerini ya da bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen
dört yıllık fakültelerden birini bitirmiş olmak,

c) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2021 veya 2022
yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS), KPSSP47 veya KPSSP48
puan türünden en az 75 (Yetmiş beş) puana sahip olmak (Adaylar başvurularını
belirtilen puanlardan sadece birisi üzerinden yapabilecekleri için sahip oldukları
en yüksek puan türünü kullanmaları lehlerine olacaktır),

ç) Giriş sınavının yazılı aşamasının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla
otuz beş (35) yaşını doldurmamış olmak (01/01/1988 tarih ve sonraki doğumlular
başvurabilecektir),

d) Daha önce giriş sınavına en fazla iki kez katılmış olmak,

e) Başvuruyu süresi içerisinde yapmış olmak.

Sınav Duyurusu Ve Başvurusu

a) Adaylar başvurularını 19/12/2022 (09:00) – 30/12/2022 (23:59) tarihleri arasında
e-Devlet üzerinden Hazine ve Maliye Bakanlığı/Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya
Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adreslerinde elektronik
ortamda yapacaklardır. Kariyer kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr)
üzerinden yapılmayan başvurular dikkate alınmayacak, şahsen, kargo veya posta
yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda meydana
gelebilecek veya oluşabilecek aksaklıklar nedeniyle, başvuruların son güne
bırakılmaması gerekmektedir.

b) Giriş sınavına başvuracak adayların mezuniyet bilgileri e-Devlet üzerinde
Yükseköğretim Kurumundan otomatik olarak gelmektedir. Bilgilerinde hata/eksik
olan veya mezuniyet bilgileri gelmeyen adayların, başvuru formunda ilgili kutucuğu
işaretleyip güncel bilgilerini manuel olarak girmeleri, diploma veya mezuniyet
belgelerini .pdf ya da .jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

c) Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, ilanda aranılan
öğrenim durumuna ilişkin denklik belgesi olan adayların, diploma veya mezuniyet
belgesi yerine denklik belgesini .pdf ya da .jpeg formatında sisteme yüklemeleri
gerekmektedir.

ç) Erkek adayların askerlik bilgileri Milli Savunma Bakanlığından otomatik olarak
gelmektedir. Askerlik bilgilerinde hata olan adayların herhangi bir askerlik şubesinden
bilgilerini güncelledikten sonra başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

d) “İşleminiz Başarıyla Gerçekleştirilmiştir” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru
değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu nedenle adaylar, başvuru işlemlerinin
tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmelidirler.

e) Başvuru tarihleri içerisinde yapılan başvuru sırasında; “Başvurularınız” ekranındaki
“Başvuru Durumu” sütununda yer alan “Başvuru Henüz Tamamlanmadı”
sürecindeki başvurular “Güncelle” butonu ile güncellenebilecektir.

f) Başvuru tarihleri içerisinde başvurusunu tamamlayan ancak başvurusunu tekrar
güncellemek isteyen aday; “Başvurularınız” ekranındaki “Başvuru Durumu”
sütununda yer alan “Başvuru Alındı” sürecindeki başvurusunu, öncelikle “İşlem”
sütununda yer alan “İptal Et” butonuna basarak “Başvurumu İptal Et” butonu ile
mevcut başvurusunu iptal edebilecektir. İptal işlemi gerçekleştirildikten sonra
“Başvuru Durumu” sütununda “Başvuru İptal Edildi” ibaresi yer aldığında,
ekranın sağ üst köşesinde bulunan “Yeni Başvuru” butonuyla tekrar başvuru
yapılabilecektir.

g) Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve ilanda yer alan hususlara uygun olarak
yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden aday
sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen aday, herhangi bir hak talebinde
bulunamayacaktır.

ğ) Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde herhangi bir nedenle
değişiklik yapılamayacaktır.

h) Bakanlık, sisteme yüklenen belgelerin asıllarını, başvuru veya sınavın her
aşamasında adaylardan isteyebilir.

Hazine Ve Maliye Bakanlığı Muhasebe Denetmen Yardımcılığı Giriş Sınavı Duyurusu

Başvurunun Geçersiz Sayıldığı Durumlar

a) Kariyer kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden başvuru
yapmayanların,

b) Başvuru işlemlerini süresi içinde (19/12/2022-30/12/2022 tarihleri arasında)
yapmayanların veya başvurusunu tamamlamayanların,

c) Başvuruda yer alan bilgileri eksik ve/veya hatalı olanların,

ç) “Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebe Denetmenliği Yönetmeliği” hükümlerinde
belirtilen şartları taşımayan veya bu durumu sonradan tespit edilenlerin,
başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Yazılı Sınava Çağırılma Ve Sınava Giriş Belgelesi

Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranlardan, puanı en
yüksek adaydan başlamak üzere ilk 1000 aday giriş sınavına alınacaktır. Eşit puan almış
olmaları nedeniyle 1000 inci sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların
tümü sınava çağrılacaktır.
Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar ve bu adayların sınav
yerlerini gösterir liste, Bakanlığımız ve Genel Müdürlüğün internet adreslerinden ilan
edilecek olup adaylar sınava ilişkin bilgilere Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım
(https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) Platformunun “Sınavlarım/Mülakatlarım”
menüsünden ulaşabileceklerdir.

Sınava girecek olan adaylar https://sinav.hmb.gov.tr internet adresinde yer alan
“Muhasebe Denetmen Yardımcılığı Sınav Giriş İşlemleri” linki kullanılmak suretiyle
sınav tarihi ve yerini belirten fotoğraflı “Sınava Giriş Belgesi” ni temin edeceklerdir. Sınavda
giriş belgesi ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi
gibi fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgesi bulundurulacaktır. Sınava katılabilmek için bu
belgenin ibrazı şarttır.

Sınava katılma hakkını elde edenlere ilişkin üste yer almayan başvuru sahiplerine
herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Yazılı Sınavın Şekli Ve Konuları

Yazılı sınav test usulü ile tek oturumda yapılacaktır.

Yazılı Sınav Konuları

Maliye

– Maliye Teorisi ve Maliye Politikası
– Vergi Teorisi ve Türk Vergi Sisteminin Genel Esasları
– Kamu Maliyesi

İktisat

– Mikro ve Makro İktisat
– İktisadi Düşünceler Tarihi
– Para Teorisi ve Politikası
– Türkiye Ekonomisi
– Uluslararası İktisat
– Güncel Ekonomik Sorunlar

Hukuk

– Anayasa Hukuku (Genel Esaslar)
– İdare Hukukunun Genel Esasları ve İdari Yargı
– Ceza Hukuku ve Ceza Muhakemeleri Usulünün Genel Esasları
– Borçlar Hukuku (Genel Esaslar)
– Medeni Hukuk (Aile Hukuku ve Miras Hukuku hariç)
– Ticaret Hukuku (Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku hariç)

Muhasebe

– Genel Muhasebe
– Temel Şirketler Muhasebesi
– Temel Maliyet Muhasebesi
– Mali Tablolar Analizi

Yazılı Sınavın Değerlendirilmesi Ve Sonuçların Duyurulması

Yazılı sınavda başarılı olabilmek için, her sınav grubundan 100 tam puan üzerinden en
az 50 puan alınması ve tüm sınav gruplarının aritmetik ortalama notunun en az 70 puan
olması gereklidir.

Yazılı sınav sonuçları, Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım
(https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) Platformunun “Sınavlarım/Mülakatlarım”
menüsünden, Bakanlığımız ve Genel Müdürlüğümüz internet adreslerinde yayımlanmak
suretiyle duyurulacaktır.

Sözlü Sınav

Yazılı sınavda başarılı olan adaylardan, en yüksek puan alan adaydan başlanarak, atama
yapılacak kadro sayısının dört katını geçmemek üzere, sözlü sınav duyurusunda belirtilen
sayıda aday sözlü sınava çağrılır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sözlü sınava
çağrılır.

Yazılı sınavdan en az 70 puan almış olmak, sözlü sınava çağrılmayan diğer adaylar için
müktesep hak teşkil etmez.

Giriş sınavının sözlü bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar ve bu adayların sınav
yerlerini gösterir liste, Bakanlığımız ve Genel Müdürlüğümüz internet adreslerinde ilan
edilecek olup adaylar sınava ilişkin bilgilere Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım
(https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) Platformundan “Sınavlarım/Mülakatlarım”
menüsünden ulaşabileceklerdir.

Sözlü sınavda adaylar:

a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilir.
Adaylar, sınav kurulu tarafından (a) bendi için 50 puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı
özelliklerin her biri için 10 puan üzerinden değerlendirilir. Verilen puanların toplamı, sözlü
sınav puanını teşkil eder. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için 100 tam puan üzerinden
verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması gerekir.

Hazine Ve Maliye Bakanlığı Muhasebe Denetmen Yardımcılığı Giriş Sınavı Duyurusu

Giriş Sınavı Puanı Ve  Sonuçların İlanı

Yazılı ve sözlü sınavın her birinden ayrı ayrı en az 70 puan alan adaylar giriş sınavında
başarılı sayılır. Yazılı ve sözlü sınavın aritmetik ortalama puanı giriş sınavı başarı sırasını
oluşturur.

Adaylar en yüksek puandan başlamak üzere başarı sırasına göre sıralanarak, 50 aday
asil, 25 aday da yedek olarak belirlenir ve ilan edilir. Puanların aynı olması halinde, sırasıyla
yazılı puanı ve giriş sınavına başvurduğu KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır.

Giriş sınavı sonuçları, Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) Platformunun “Sınavlarım/Mülakatlarım”
menüsünden, Bakanlığımız ve Genel Müdürlüğümüz internet adreslerinde yayımlanmak suretiyle duyurulacaktır.

Gerçeğe Aykırı Beyan

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler sınava alınmazlar. Giriş sınavını
kazananlardan sınava katılma şartlarını taşımadığı anlaşılanların sınav sonuçları geçersiz
sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep
edemez.
Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında
26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere
Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Sınav Sonuçlarına İtiraz

Giriş sınavı sonuçlarına ilişkin olarak Genel Müdürlüğümüze, duyuru tarihinden
itibaren 10 gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar sınav kurulunca incelenerek itiraz
tarihinden itibaren 10 gün içerisinde sonuçlandırılır.

Muhasebe Denetmen Yardımcılığına Atama

1- Sınav sonucunda, ilan edilen 50 adayın ataması yapılır.

2- Sınavda başarılı olanlardan atama şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanların,
sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, yapılmış olsa dahi iptal edilir.

3- Atama işlemi yapılmadan önce feragat edenlerin atamaları yapılmaz.

4- Atamaları yapılanlardan yasal süre içerisinde göreve başlamayanların atamaları iptal
edilir.

5- Atamaya esas belgelerini süresi içerisinde teslim etmeyenler, ikinci, üçüncü ve
dördüncü fıkralarda sayılanlar ile ataması yapılıp göreve başladıktan sonra çeşitli nedenlerle
görevinden ayrılanların yerine, mesleki eğitimin başlamasından önce olmak kaydıyla
başarı sırasına göre yedek listede yer alan adaylar arasından atama yapılabilir.

Diğer Hususlar

Adaylar, sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere fotoğraflı ve geçerli bir kimlik
belgesini (nüfus cüzdanı, T.C. kimlik numarası olan sürücü belgesi veya pasaport) yanlarında
bulunduracaklardır.

30/12/2022 tarihi saat 23:59’a kadar onaylanmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Adayların çanta ve benzeri eşyalar, cep telefonu, akıllı saat, telsiz, fotoğraf makinesi,
hesap makinesi ve benzeri cihazlar sınava girmeleri yasaktır. Bu eşya, araç ve cihazları
yanında bulunduranların durumları tutanakla tespit edilerek sınavları geçersiz sayılacaktır.

Adaylar sınavda yapacakları işaretlemeler ve yazacakları yazılar için yanlarında, koyu
yazan siyah kurşun kalem, kalemtıraş ve iz bırakmayan silgi bulundurmalıdır. Cevap
kâğıdında yapılacak işaretlemelerin uygun şekilde yapılması ve değiştirilmek istenen
işaretlemelerin iz bırakmayacak şekilde silinmesi konusundaki sorumluluk adaylara aittir.

Sınav sırasında kopya çeken, kopya veren veya bunlara teşebbüs edenler ile sınav
kâğıtlarına belirtici işaret koyanların durumları tutanakla tespit edilerek bu adayların sınavı
geçersiz sayılacak ve bu kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır.(Parafonu)

Posts Carousel

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos