Hazine Ve Maliye Bakanlığı Defterdarlık Uzmanlığı Özel Sınavı Duyurusu

Hazine Ve Maliye Bakanlığı Defterdarlık Uzmanlığı Özel Sınavı Duyurusu

Hazine ve Maliye Bakanlığı Defterdarlık Uzmanlığı Özel Sınav Duyurusu, Bakanlıktan sınavla ilgili şu açıklama yapıldı, “12 Haziran 2019 tarihli ve 30799 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7176 sayılı Bazı Kanunlar ile 635 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 1 inci maddesi ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin Usul ve Esaslar uyarınca 2500 (iki bin

Hazine ve Maliye Bakanlığı Defterdarlık Uzmanlığı Özel Sınav Duyurusu,

Bakanlıktan sınavla ilgili şu açıklama yapıldı,

“12 Haziran 2019 tarihli ve 30799 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7176 sayılı Bazı Kanunlar ile 635 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 1 inci maddesi ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin Usul ve Esaslar uyarınca 2500 (iki bin beş yüz) Defterdarlık Uzmanı kadrosuna atama yapılmak üzere özel sınav yapılacaktır.

Defterdarlık Uzmanlığı Sınav Tarihi Ve Yeri

Yazılı sınav, 29 Ocak 2023 tarihinde saat: 10.00’da Ankara’da yapılacaktır. Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile nerede sınava gireceklerine ilişkin listeler, Hazine ve Maliye Bakanlığı (Bakanlık) internet sayfasında (www.hmb.gov.tr) yazılı sınav tarihinden en az 10 gün önce ilan edilecektir. Adaylara ayrıca bildirim yapılmayacaktır.

Defterdarlık Uzmanlığı Sınavına Başvuru Şartları

Defterdarlık Uzmanlığı Özel Sınavına katılacak adaylarda aşağıdaki şartlar aranır.

a) En az dört yıllık lisans eğitimi veren yurtiçi veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

b) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında görev yapıyor olmak,

c) Yazılı sınav tarihi itibarıyla Bakanlık ve Gelir İdaresi Başkanlığı (Başkanlık) kadrolarında 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununun 4/A maddesi kapsamında toplam üç yıl görev yapmış olmak,
ç) Son üç yıl içinde uyarma ve kınama cezası hariç herhangi bir disiplin cezası almamış olmak.

Defterdarlık Uzmanlığı Sınav Başvurusu

Başvurular, 28/11/2022 – 09/12/2022 (18:00) tarihleri arasında Hazine ve Maliye Bakanlığı internet sayfası (www.hmb.gov.tr) üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır. Elden veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Adaylar, başvuru sistemine istenilen kimlik ve memuriyet bilgilerini yazarak giriş yapacaktır. Başvuru Formuna doğrudan yansıyacak olan bilgilerde hata veya eksikliğin bulunması halinde, ilgili personel birimine başvuracak, hata veya eksiklik giderildikten sonra başvuru işlemine devam edilecektir.
Sınav sırasında tedbir alınmasını gerektirecek herhangi bir engeli bulunan adayların engel durumunu, başvuru formunun ilgili bölümüne işaretlemek suretiyle belirtmesi gerekmektedir. Bu durumda olan adayların dilekçe ekinde; sağlık kurulu raporunun ya da engel durumunun resmi olarak işlenmiş nüfus cüzdanının veya engelli kimlik kartının onaylı bir örneğini son başvuru tarihine (09/12/2022) kadar Bakanlığa (Personel Genel Müdürlüğü) göndermesi veya 2 pergensinav2@hmb.gov.tr e-posta adresine elektronik ortamda iletmesi gerekmektedir. Dilekçede görme engelli adayların büyük puntolu soru kitapçığı ya da işaretleyici/okuyucu, diğer engelli adayların işaretleyici talebinin bulunup bulunmadığını belirtmesi gerekmektedir.

Defterdarlık Uzmanlığı Sınavında Personel Birimlerince Yapılacak İşlemler

-Bakanlık atamalı personel için Personel Genel Müdürlüğünün ilgili Atama Şubeleri Disiplin ve Soruşturma Şubesiyle işbirliği yaparak,

-Valilik atamalı personel için Defterdarlık Personel Müdürlükleri, kendilerine verilecek olan şifreleri kullanarak, başvuruda bulunanların bilgilerinin doğruluğunu ve sınava katılma şartlarını taşıyıp taşımadıklarını kontrol ettikten sonra şartları taşıyanların onay işlemini 12/12/2022-16/12/2022 (en geç saat 18:00’e kadar) tarihleri arasında yapacaktır.
Sınava katılma şartlarını taşımayanların başvuruları kabul edilmeyecektir. Bu husus Bakanlık atamalı personel için Genel Müdürlüğün ilgili Atama Şube Müdürlüklerince, Valilik atamalı personel için ise ilgili Defterdarlık Personel Müdürlüklerince adaylara yazılı olarak bildirilecektir. Personel birimleri adaylara ait formdaki bilgilerin tamamından ve sınava katılma şartlarını taşıyıp taşımadığına ilişkin hususların doğruluğundan adayla birlikte sorumludur.

Defterdarlık Uzmanlığı Sınav Şekli, Yazılı Sınav Konuları Ve Değerlendirme

Sınav, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır.

Sınavın yazılı bölümü test usulünde gerçekleştirilecek olup, sınav konuları aşağıda belirtilmiştir.
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

b) 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu,

c) 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu,

ç) 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun,

d) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,

e) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,

f) 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,

g) 213 sayılı Vergi Usul Kanunu,

ğ) 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun,

h) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu,

ı) 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu,

i) 6245 sayılı Harcırah Kanunu,

j) 1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Hazine ve Maliye Bakanlığına ilişkin hükümleri,

k) 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname,

l) Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği,

m) Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği.

3 Yazılı sınavı başarmış sayılabilmek için 100 tam puan üzerinden en az 75 puan alınması zorunludur. En yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılır ve ilan edilen atama yapılacak kadro sayısının üç katına kadar aday sözlü sınava katılmaya hak kazanır. Ancak bu şekilde yapılan sıralama neticesinde, son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır.

Defterdarlık Uzmanlığı Sözlü Sınav Ve Değerlendirme

Sözlü sınavda adaylar;

a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilecektir. Adaylar, komisyon tarafından yukarıda belirtilen (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinden her biri için onar puan üzerinden değerlendirilecektir.

Defterdarlık Uzmanlığı Sınavı Başarı Puanı Ve Atama Yapılacak Adayların Belirlenmesi Nasıl Olacak ?

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, sınav komisyonu başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 75 puan olması şarttır.

Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav sonuçlarının aritmetik ortalamasıdır. Sınav komisyonu, adayları en yüksek puandan başlamak üzere başarı sırasına göre sıralayarak, ilan edilen kadro sayısı kadar adayı belirleyip ilan edecektir.
Başarı puanı aynı olan adaylar arasından sırasıyla yazılı puanı yüksek olana ve hizmet süresi fazla olana öncelik tanınacaktır. Başarı puanının 75 ve üzerinde olması sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

Defterdarlık Uzmanlığı Sınavı Sonuçlarının Duyurulması Ve İtiraz Nasıl Olacak ?

Yazılı sınavda başarılı olan ve sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar için sözlü sınavın yeri ve tarihi ile sınav sonuçlarına ilişkin listeler Bakanlığımızın internet sitesinde (www.hmb.gov.tr) duyurulacaktır.
Sınav sonuçlarına, sonuçların açıklanmasından itibaren beş iş günü içerisinde Personel Genel Müdürlüğünde olacak şekilde yazılı veya elektronik ortamda itiraz edilebilir. Sürenin bitiminden sonra yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmaz. Yapılan itirazlar sınav komisyonu tarafından beş iş günü içerisinde değerlendirilerek sonuç ilgiliye bildirilir.

Diğer Hususlar

a) Adaylar, yazılı ve sözlü sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere fotoğraflı ve geçerli bir
kimlik belgesini (nüfus cüzdanı/kimlik kartı, T.C. kimlik numarası olan sürücü belgesi veya pasaport)
yanlarında bulunduracaktır.

b) Adayların çanta ve benzeri eşyalar, cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi, cep
bilgisayarı, hesap makinesi ve benzeri cihazlar ile saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan
saatlerle sınava girmeleri kesinlikle yasaktır.

c) Adaylar sınavda yapacakları işaretlemeler ve yazacakları yazılar için yanlarında koyu yazan
siyah kurşun kalem, kalemtıraş ve iz bırakmayan silgi bulundurmalıdır. Cevap kâğıdında yapılacak
işaretlemelerin uygun şekilde yapılması ve değiştirilmek istenen işaretlemelerin iz bırakmayacak
şekilde silinmesi konusundaki sorumluluk adaylara aittir.

ç) Başvurular 09/12/2022 (18:00) tarihinde sona ereceğinden, adayların elektronik ortamda
meydana gelebilecek veya oluşabilecek diğer aksaklıkları göz önüne alarak, başvurularını son güne
bırakmamaları gerekmektedir.(Parafonu)

 

Posts Carousel

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos