Hazine Ve Maliye Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınav Duyurusu

Hazine Ve Maliye Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınav Duyurusu

Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8 inci maddesi uyarınca, 2020 veya 2021 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS)

Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek
üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan “Kamu Kurum ve
Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına
İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8 inci maddesi uyarınca, 2020 veya 2021
yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (KPSS
puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır) ile yabancı
dil puanının (belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı sıfır olarak değerlendirilecektir) yüzde
otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak (bu
sıralamaya göre son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sınava katılmaya hak
kazanacaklardır) sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (On) katı aday arasından,
Bakanlığımızca gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre 15 (On beş) Sözleşmeli Bilişim
Personeli alınacaktır. Bir aday en fazla 1 (Bir) adet pozisyona başvuruda bulunabilecektir.

Başvuru Şartları

Genel Şartlar (nitelikler)

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlara haiz
olmak,

2) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği,
elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği
bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki
yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

3) (2) nolu bentte belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik
bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve
teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da
bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim
kurumlarından mezun olmak (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları aylık brüt sözleşme ücret
tavanının 2 katı için başvuru yapabilirler),

4) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük
ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını
geçemeyecekler için en az 3 (üç) yıl, diğerleri için en az 5 (beş) yıl mesleki tecrübeye sahip
bulunmak. (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; A.GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığı 2.
ve 3. maddelerde belirtilen bölümlerinden mezun olduktan sonra bilişim personeli olarak 657
sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı Kanun
Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik
kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği
belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),

5) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi
olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,
6) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise
muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş
olmak.

Özel Şartlar

Başvuru genel şartlarına ilave olarak, niteliklerine göre aşağıdaki özel şartlar aranacaktır

Bilgi Güvenliği Uzmanı

Bilgi Güvenliği Uzmanı ( 1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının
2 Katına Kadar)

a. Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya teknoloji üreten firmalarda; Network veya
Sistem Güvenliği konusunda sistem uzmanı, ağ uzmanı veya bilgi güvenliği uzmanı olarak
en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak,

b. Sızma (penetration) testleri ve web uygulamaları güvenliği konusunda bilgi sahibi olmak,

c. Nessus, Acunetix, BurpSuite, Nmap, Wireshark, Netsparker, Openvas vb. sızma testleri ve
güvenlik açığı değerlendirme araçları konusunda bilgi sahibi olmak,

d. Zafiyet yönetimi ve zafiyetlerin giderilmesi konusunda bilgi sahibi olmak,

e. UNIX, Linux ve Microsoft Sunucu işletim sistemleri ve güvenliği konusunda bilgili olmak,

f. Ağ aktif cihazları, TCP/IP, portlar ve protokoller konusunda bilgili olmak,

g. Active Directory, Exchange Server, SCCM, DNS, DHCP gibi Microsoft teknolojileri
konusunda bilgi sahibi olmak,

h. DevSecOps süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak,

Tercihen;

ELearnSecurity Web Application Penetration Tester (eWPT), TSE-Web Uygulaması ve
Veritabanları Sızma Testi, Certified Ethical Hacker (CEH) veya Offensive Security Certified
Professional (OSCP) sertifikalarına sahibi olmak.

Yazılım Geliştirme Uzmanı

Yazılım Geliştirme Uzmanı ( 4 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme
ücret Tavanının 2 Katına Kadar)

a. İlişkisel veri tabanı üzerinde çalışan nesne yönelimli bir programlama dili ile uygulama
geliştirmiş olmak ve en az 3 (Üç̧) yıl tecrübeli olmak,

b. Git, SVN gibi versiyon kontrol sistemleri hakkında bilgili ve deneyimli olmak,

c. Test güdümlü̈ programlama, refactoring, nesneye yönelik prensipler, tasarım kalıpları
konularında deneyimli olmak,

d. Analitik düşünce ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak,

e. Hızlı öğrenme ve kendini geliştirme yeteneğine sahip olmak,

f. Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapmak,

g. Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak,

h. Kurumsal mimari konusunda bilgi sahibi olmak,

i. Kurumsal web tabanlı uygulamalarda tecrübeli olmak,

Tercihen;

a. Microservice mimarileri, Spring Boot temelli Spring projeleri ve ORM araçları hakkında bilgi
sahibi olmak,

b. EmberJS, VueJS, ReactJs gibi javascript frameworkleri/kütüphaneleri hakkında bilgi sahibi
olmak,

c. Docker ve benzeri platformlar aracılığı ile uygulama çalıştırma konusunda bilgi sahibi
olmak,

Veri Mühendisi ( 1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2
Katına Kadar)

a. İyi derecede Scala ve Python bilmek,

b. En az 50 TB büyüklüğünde bir büyük veri sisteminde çalışmış olmak,

c. İyi derecede SQL bilmek,

d. ETL süreçlerine hâkim olmak,

e. Spark ile proje geliştirmiş olmak,

f. Apache Airflow ve Apache Nifi ile ETL süreçleri yürütmüş olmak,

g. Hortonworks ve Cloudera Hadoop dağıtımlarıyla çalışmış olmak,

h. Impala, Kudu, Kafka, HBase, Sqoop gibi teknolojileri kullanmış olmak,

i. ElasticSearch üzerinde geliştirme yapmış olmak,

j. Druid ve Presto benzeri bellek içi sorgu motorlarıyla çalışmış olmak,

k. Data mart ve veri ambarı modelleme konusunda tecrübe sahibi olmak,
l. Finans ve vergicilik sektöründe tecrübe sahibi olmak,

Tercihen;

a. En az 3 (üç) yıl büyük veri projelerinde çalışmış olmak,

Veri Analisti ( 1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına
kadar)

a. İyi derecede SQL, Python bilmek,

b. En az 100 TB büyüklüğünde bir büyük veri sisteminde çalışmış olmak,

c. SQL ile senaryo bazlı veri analizi konusunda tecrübe sahibi olmak,

d. İstatistik konusunda bilgi sahibi olmak,

e. Makine öğrenmesi algoritmaları konusunda bilgi sahibi olmak,

f. CRISP-DM metodolojisi hakkında bilgi sahibi olmak,

g. Finans ve vergicilik sektöründe tecrübe sahibi olmak,

h. Sahtecilik ve risk analizleri projelerinde çalışmış olmak,

Tercihen;
a. Veri bilimi konusunda en az 2 (iki) yıl tecrübeye sahip olmak

Sistem Yöneticisi ( 1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2
katına Kadar)

a. En az 3 yıl benzer konularda deneyim sahibi olmak,

b. En az 1.000 istemcili etki alanı bulunan (domain) ve birden fazla lokasyonda hizmet veren
bilgi işlem birimlerinde sistem yöneticiliği yapmış olmak,

c. Microsoft İşletim Sistemleri, Microsoft Domain Controller, Active Directory ve Windows
Server Clustering, Site Management hakkında ileri düzeyde operasyonel tecrübe sahibi
olmak,

d. Temel Linux servislerinin kurulumu ve yönetimi konusunda tecrübe sahibi (BIND, Postfix,
sendmail, vb) olmak,

e. Sanallaştırma teknolojileri üzerine mimari tasarım yapabilmek, kurup yönetebilmek, kısa,
orta ve uzun vadede kapasite planları çıkarabilecek teknik bilgiye sahip olmak,

f. Her katmanda etki alanı konsolidasyonu projelerinde bulunmuş tecrübe sahibi,

g. Sunucu servisleri seviyesinde mimari altyapı tasarımı yapıp işletebilecek seviyede teknik
bilgi sahibi olmak,

h. Orta seviye network bilgisine sahip olmak,

i. Veri/e-posta arşivleme ve yedekleme teknolojileri konusunda ileri seviyede bilgi sahibi
olmak,

j. Tercihen NETAPP, EMC, HITACHI gibi alanında pazar lideri depolama cihazlarını hizmet
seviyelerine uygun şekilde yönetebilmek,

k. Object Storage Yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,

l. Proje Yönetim Birimleri ile ortak çalışabilecek, teknik liderlik yapabilecek seviyede proje
görev yönetimi konusunda bilgi sahibi,
m. Temel sunucu (web, mail, domain, DNS) servislerinin iş sürekliliğini tasarlayıp kurabilecek
bilgiye sahip olmak,

Kıdemli Bilgi Güvenliği Uzmanı ( 1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret
tavanının 3 Katına Kadar)

a. Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya en az 10.000 (on bin) kullanıcısı bulunan sistem
merkezlerinde Network veya Sistem Güvenliği konusunda sistem uzmanı, ağ uzmanı veya
bilgi güvenliği uzmanı olarak en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak,

b. Saldırı Tespit/Önleme Sistemi (IPS), İçerik Filtreleme, Mail Gateway, Antivirüs, Veri kaybı
önleme yazılımı (DLP), Kum Havuzu (Sandbox), Web Uygulama Güvenlik Duvarı (WAF)
cihazlarının vb. kurulum, yapılandırma yönetimi konularında tecrübeli olmak,

c. Siber Güvenlik Operasyon Merkezi (SOC) işletim süreçleri konusunda tecrübeli olmak,

d. Uç Nokta Tehdit Algılama ve Yanıt (EDR), Ağ Algılama ve Yanıt (NDR), Güvenlik
Orkestrasyon, Otomasyon ve Olaylara Müdahale (SOAR) cihazlarının kurulum,
yapılandırma yönetimi konusunda tecrübeli olmak,

e. Merkezi iz kaydı (log) ve Güvenlik Bilgileri ve Olay Yönetimi (SIEM) yönetimi konusunda
tecrübeli olup, siber olayların tespiti için korelasyon yönetimi yapabilecek bilgiye sahip
olmak,

f. Güvenlik Duvarı (Firewall) ve Veri tabanı Güvenlik Duvarı (DBF) konularında bilgi sahibi
olmak,

g. UNIX, Linux ve Microsoft Sunucu işletim sistemleri ve güvenliği konusunda bilgili olmak,

h. Ağ aktif cihazları, TCP/IP, portlar ve protokoller konusunda bilgili olmak,
Active Directory, Exchange Server, SCCM, DNS, DHCP gibi Microsoft teknolojileri
konusunda bilgi sahibi olmak,

i. Nessus, Acunetix, BurpSuit, Nmap, Wireshark, Netsparker, AppScan, Openvas vb. Sızma
testleri ve güvenlik açığı değerlendirme araçları konusunda bilgi sahibi olmak,

j. Zafiyet yönetimi ve zafiyetlerin giderilmesi konusunda bilgi sahibi olmak,

k. ISO/IEC 27001, KVKK, PCI DSS, COBIT ve benzeri Bilgi Güvenliği Standartları konusunda ve
orta veya büyük ölçekli bilgi işlem merkezlerinin ISO/IEC 27001 belgelendirme süreçleri
hakkında bilgi sahibi olmak,

Tercihen;
a. Cisco Certified Network Associate (CCNA) veya Certified Ethical Hacker (CEH),
sertifikalarından birine sahip olmak,

Uzman Veri Tabanı Yöneticisi ( 1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret
tavanının 3 Katına Kadar)

a. PostgreSQL veri tabanı yönetimi, kurulumu, yapılandırılması, iyileştirilmesi ile SQL ve
PL/PgSQL programlama tecrübesine sahip olmak,

b. SQL, PL/ PgSQL iyileştirme (tuning) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

c. İlişkisel veri tabanı tasarımı konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d. Veri mimarisi tasarımı (pgBouncer, pgBackrest, master, standby) veri modelleme, meta
data yönetimi, veri tabanı migrasyonu konularında deneyimli olmak,

e. UNIX ve Linux türevleri işletim sistemleri yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi
olmak,

f. Bağlantı havuzu, yedekleme ve replikasyon yönetimi konularında deneyimli olmak,

g. PostgreSQL Performans izleme ve log analizinde deneyimli olmak,

h. Veri tabanlarında Yüksek Erişilebilirlik (HA – High Availability) ve Felaket Kurtarma (DRDisaster Recovery) süreçlerini kurgulayabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak,

i. Hızlı öğrenme ve kendini geliştirme yeteneğine sahip olmak,

j. Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilmek,

k. Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak uygulayabiliyor olmak,
l. Orta ve büyük ölçekli bilgi işlem merkezlerinde veri tabanı konusunda en az beş (5) yıl
çalışmış olduğunu belgelemek,

Kıdemli Uzman Veri Tabanı Yöneticisi ( 1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme
ücret Tavanının 4 Katına Kadar)

a. Linux üzerinde yüksek erişilebilirlik mimarilerinde çalışan büyük ölçekli Oracle ya da
PostgreSQL veri tabanı yönetmiş olmak,

b. Oracle RAC/Grid/ASM olarak çalışan büyük ölçekli Oracle veri tabanı yürütme konusunda
tecrübe sahibi olmak,

c. Oracle veri tabanı yedekleme ve geri yükleme işlemlerine hâkim, RMAN aracı ile felaket
yönetim ve iş sürekliliği politikalarını hazırlama ve yürütme konusunda tecrübe sahibi
olmak,

d. PostgreSQL veri tabanı yönetimi, kurulumu, yapılandırılması, iyileştirilmesi ile SQL ve
PL/PgSQL programlama tecrübesine sahip olmak,

e. UNIX ve Linux türevleri işletim sistemleri yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f. Analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek olmak,

g. g)Hızlı öğrenme ve kendini geliştirme yeteneğine sahip olmak,

h. Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilmek,

i. Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak uygulayabiliyor olmak,

j. Oracle Certified Professional (OCP) (Oracle Database 11g veya sonrası sürümler için)
sertifikasına sahip olma

Tercihen;
a. Orta ve büyük ölçekli bilgi işlem merkezlerinde veri tabanı konusunda en az sekiz (8) yıl
çalışmış olmak.

Kıdemli Altyapı Ve Sistem Mimarı ( 1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme
ücret Tavanının 4 Katına Kadar)

a. En az 1.000 istemcili etki alanı bulunan (domain) ve birden fazla lokasyonda hizmet veren
bilgi işlem birimlerinde sistem yöneticiliği yapmış olmak,

b. Microsoft İşletim Sistemleri, Microsoft Domain Controller, Active Directory ve Windows
Server Clustering, Site Management, Microsoft Exchange hakkında ileri düzeyde
operasyonel tecrübe sahibi olmak,

c. Linux servislerinin kurulumu ve yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,

d. Sanallaştırma teknolojileri üzerine mimari tasarım yapabilmek, kurup yönetebilmek, kısa
orta ve uzun vadede kapasite planları çıkarabilecek teknik bilgiye sahip olmak,

e. Her katmanda etki alanı konsolidasyonu projelerinde bulunmuş tecrübe sahibi olmak,

f. Sunucu servisleri seviyesinde mimari altyapı tasarımı yapıp işletebilecek seviyede teknik
bilgi sahibi olmak,

g. Orta seviye ağ ve güvenlik bilgisine sahip olmak,

h. İleri seviye Linux işletim sistemi bilgisine sahip olmak,

i. Veri/e-posta arşivleme ve yedekleme teknolojileri konusunda ileri seviyede bilgi sahibi
olmak,

j. İleri seviye Powershell scripti yazabilecek ve GPO yönetebilecek yetkinliğe sahibi olmak,

k. Tercihen FUJİTSU, NETAPP, EMC gibi alanında pazar lideri depolama cihazlarının ve sanal
depolama teknolojilerinin yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,

l. Tercihen Nesne Depolama Yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,

m. Proje Yönetim Birimleri ile ortak çalışabilecek, teknik liderlik yapabilecek seviyede proje
görev yönetimi konusunda bilgi sahibi,

n. Temel sunucu (web, mail, domain, DNS) servislerinin iş sürekliliğini tasarlayıp kurabilecek.

o. Tercihen MS Sistem Mühendisi Sertifikalarını almış olmak,

p. Operasyonel seviyede doküman – süreç oluşturabilmek, geliştirmek ve uygulamasından
sorumlu olmak,

q. Tercihen Vmware VCP sertifikasına sahip olmak.

r. Sistem güvenliği ve güvenlik ürünleri ile ilgili tecrübe ve bilgi sahibi olma

s. Sunucu ve depolama sistemleri donanımları hakkında bilgi sahibi olmak

Tercihen;
a.Yukarıdaki maddelerde belirtilen konularda en az 8 yıl deneyim sahibi olmak,

Yazılım Takım Lideri ( 3 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4
Katına Kadar)

a. İlişkisel veri tabanı üzerinde çalışan nesne yönelimli bir programlama dili ile uygulama
geliştirmiş̧olmak ve en az 5 (beş) yıl tecrübeli olmak,

b. Kamuda gerçekleştirilen yazılım projelerinde yöneticilik/takım liderliği yapmış̧olmak,

c. Yazılım güvenliği ve güvenli yazılım yaşam döngüsü̈konularında bilgi sahibi olmak,

d. Spring Boot temelli Spring projeleri ve ORM araçları konusunda deneyimli olmak,

e. Mikroservis mimarisi hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

f. Git, SVN gibi versiyon kontrol sistemleri hakkında bilgili ve deneyimli olmak,

g. Test güdümlü̈ programlama, refactoring, nesneye yönelik prensipler, tasarım kalıpları
konularında deneyimli olmak,

h. Analitik düşünce ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak,

i. Hızlı öğrenme ve kendini geliştirme yeteneğine sahip olmak,

j. Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapmak,

k. Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak,

l. Kurumsal mimari konusunda bilgi sahibi olmak,

m. Kurumsal web tabanlı uygulamalarda tecrübeli olmak,

Tercihen;

a. İlişkisel veri tabanı üzerinde çalışan nesne yönelimli bir programlama dili ile en az 7 (yedi)
yıl uygulama geliştirmiş̧olmak

b. EmberJS, VueJS, ReactJs gibi javascript frameworkleri/kütüphaneleri hakkında bilgi sahibi
olmak,
b. Docker ve benzeri platformlar aracılığı ile uygulama çalıştırma konusunda bilgi sahibi olmak,

İstenilen Belgeler – Başvuru Şekli – Yeri – Tarihi

a) Fotoğraflı özgeçmiş belgesi,

b) Lisans eğitimini yurtdışında tamamlanmış olanların diploma denklik belgesinin onaylı
örneği,

c) GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (ç) maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir
belge (Mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir.
Sürelerin hesabında ilgili lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır), özel
sektörde çalışanlar için SGK Hizmet dökümü ile çalışma sürelerini gösterir belge; kamu
kurumlarında çalışanlar için çalıştıkları kurumdan alınacak belge, (aday başvuruları
incelenirken adayların Kariyer Kapısı üzerinden yüklemiş oldukları SGK Hizmet Dökümleri
dikkate alınacak olup, başvuru süresi sona erdikten sonra ek bir belge talebi olmayacak ve
aday tarafından yapılan herhangi bir belge ibrazı kabul edilmeyecektir).

ç) GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (d) maddesinde belirtilen, en az iki güncel
programlama dilini bildiğini gösterir belge, (Belge olarak öğrenilen programlama dillerinin
belirtildiği onaylı lisans veya lisansüstü transkript belgesi veya mezun olunan bölümden alınan
eğitimi yapılan programlama dillerini belirten onaylı yazı, çalışılan yerden alınan ve kullanılan
programlama dillerini gösteren onaylı yazı veya eğitim kurumlarından alınan kurs katılım
sertifikaları gibi belgeler kabul edilir).

d) ÖZEL ŞARTLAR’da istenilen sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler
(Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır),

e) İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya bu dilde
yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS
dengi puanı gösterir belge (Sınava çağırılacak adayların belirlenmesinde KPSS puanının %70’i
ile yabancı dil puanının %30’unun toplamı dikkate alınacaktır. E-devlet üzerinde YDS puanı
gelmeyen veya belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı ise sıfır olarak değerlendirilecektir)
(Adaylardan gerekli durumlarda; sisteme yüklenen belgelerin asılları istenilebilecektir.)

Yurtdışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların
başvurularının değerlendirilmeye alınabilmesi için Kariyer Kapısına yapılan başvurusu sırasında
“Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dokümanı
mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.

Tüm sertifikalar, verildikleri kuruluşun belirlediği sertifika geçerlilik sorgulama yöntemleriyle
Bakanlığımız tarafından doğrulanacaktır. Sunulan sertifikaların doğrulanabilmesi için sertifika
numarası, sorgulama ve doğrulama adresleri, sorgulama şifresi gibi bilgi ve belgelerin
sağlanması adayın sorumluluğundadır. Sağlanan bilgi ve belgelerle sertifikanın geçerliliği teyit
edilemezse söz konusu sertifika dikkate alınmayacaktır. Birden fazla sertifika yüklemek
istiyorsanız, sertifikaların ilgili bölüme tek dosya halinde yüklenmesi gerekmektedir.

Adaylar başvurularını 05.09.2022 (Pazartesi) – 19.09.2022 (Pazartesi) tarihleri arasında saat
23:59:59’a kadar e-Devlet üzerinde Hazine ve Maliye Bakanlığı – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım
ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden giriş yaparak, belirtilen
takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştireceklerdir.
Adaylar başvuru için gerekli belgeleri başvuru sisteminde belirtilen yerlere yükleyeceklerdir. Kariyer
Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden başvuru yapmayan
adayların talepleri dikkate alınmayacaktır. Bu duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan,
posta yolu veya şahsen müracaat şeklinde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun
kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır. Adaylar belirtilen gruplarda yer alan pozisyonlardan en
fazla 1 (bir) tanesine başvurabilecektir. Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve duyuruda
belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

Başvuruların Değerlendirilmesi Ve Sonuçlarının Duyurulması

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS puanının
yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak
dikkate alınır) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (Yabancı dil puanına ilişkin belge ibraz
etmeyenlerin puanı sıfır olarak değerlendirilecektir) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya
göre en yüksek puanlıdan başlanarak en fazla 150 aday sözlü sınava çağırılacaktır. Bu
sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu
adayların tamamı sınava kabul edilecektir. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi,
sınav tarihleri ve sınav yerinin açık adresi www.hmb.gov.tr sitesinde 29/09/2022
(Perşembe) tarihinde ilan edilecektir. Ayrıca, adaylar sınav sonuçlarına ilişkin bilgilere Kariyer
Kapısı Platformu üzerinden ulaşabilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

Sınav Yeri Ve Tarihi

Sözlü sınav konuları, pozisyonlara uygun olarak yukarıda genel ve özel şartlarda belirtilen tüm
konuların yanı sıra temel bilişim konuları ve bilgi güvenliği konularıdır. Sözlü
sınav, 04/10/2022 (Salı)tarihinden itibaren COVID-19 virüs salgını nedeniyle yayınlanan liste
dâhilinde İdarenin belirleyeceği adreste(ANKARA) yapılacaktır. Sınavın kaç gün süreceği ve
kişilerin gireceği tarihler 29/09/2022 (Perşembe) tarihinde yapılacak olan ilanda
yayınlanacaktır.

Sınav Konuları

İlgili pozisyona göre;

1- Programlama Dilleri,
2- Yazılım Mimarisi,
3- Veri tabanı Tasarımı ve Yönetim Sistemleri,
4- Veri Bilimi, Büyük Veri Sistemleri,
5- İşletim Sistemleri,
6- Bilgi Güvenliği Sistemleri,
7- Bilgisayar Ağları ve Güvenliği,
8- Proje Yönetimi,
9- İş Analizi,
10- Yazılım Yaşam Döngüsü,

Değerlendirme

Sözlü sınavda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan alınması
zorunludur. Sözlü sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle,
adayların Sözleşmeli Bilişim Personeli Giriş Sınavı nihai başarı dereceleri tespit edilecektir.
Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar
adayla sözleşme yapılacaktır. Mülakat puanları eşit olan adayların değerlendirmesi
yapılırken KPSS ve YDS puanları dikkate alınarak sıralama yapılacaktır.

Sınav Sonuçlarının İlanı

Sözlü sınav sonucunda başarılı olan adaylar, sınavın bitiş tarihinden itibaren 30(Otuz) gün
içerisinde www.hmb.gov.tr sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca, adaylar sınav sonuçlarına ilişkin
bilgilere Kariyer Kapısı Platformu üzerinden ulaşabilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat
yapılmayacaktır.

Ücret

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B)
bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının ÖZEL ŞARTLAR başlığı altında
belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutara kadar olacaktır.

Diğer Hususlar

Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 yıl süreyle
geçerlidir.
Başarı sırasına göre 15 (On Beş) aday asıl, en fazla 15 (On Beş) aday da yedek olarak
belirlenecektir.
Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları halde sınava girip
başarılı olan adaylarla sözleşme yapılmayacaktır. Sözleşme imzalandıktan sonra, işe alınma
açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşınmadığının anlaşılması halinde ise
sözleşme feshedilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem
yapılacaktır.

Posts Carousel

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos